Baremación definitiva da fase de concurso e publicación dos/das aspirantes seleccionados/as en diversas categorías

Categorías: médico/a de urxencias hospitalarias. médico/a asistencial do 061, médico/a de admisión e documentación clínica, diversas especialidades de facultativo/a especialista de área e diversas categorías de persoal técnico/a sanitario

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Publícanse no DOG as resolucións relativas á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as nas seguintes categorías.
Médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061

 

Médico/a de admisión e documentación clínica

 

Facultativo/a especialista de área:

 • Facultativo/a especialista de área de Alergoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas,
 • Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica,
 • Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación,
 • Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular,
 • Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo,
 • Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular,
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Torácica,
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo,
 • Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición,
 • Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria,
 • Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina Física e Rehabilitación,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública,
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo,
 • Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía clínica,
 • Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica,
 • Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas Áreas Específicas,
 • Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica,
 • Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría,
 • Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico,
 • Facultativo/a especialista de área de Radiofísica Hospitalaria,
 • Facultativo/a especialista de área de Reumatoloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Uroloxía,
 • Facultativo/a especialista de área de Xeriatría
 
Persoal técnico/a sanitario:
 • Técnico/a en farmacia
 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Técnico/a superior en hixiene bucodental
 • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • Técnico/a superior en radioterapia.

 

Prazo de UN mes para a presentación da documentación xustificativa: do 23 de xuño ao 22 de xullo de 2022.

- Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.
- Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.
- Certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na sua falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.
- Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.
- Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.


Volver