Concurso de méritos de estabilización das categorías de persoal de investigación

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal de investigación e se publican as datas de realización da fase de entrevista.

Publícase no DOG o listado definitivo de admitidos/as e excluídos das seguintes categorías de persoal investigador:

• Investigador-non sanitario-subgrupo A1.

• Investigador-sanitario-subgrupo A1.

• Investigador-sanitario-subgrupo C1.

As persoas excluídas poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación.

Persoas aspirantes admitidas e citadas á entrevista

  • Duración máxima de corenta minutos.
  • Deberán defender a vinculación dos seus méritos coa liña de investigación da/das praza/s a que optan.
  • A orde de celebración das entrevistas comezará por aqueles aspirantes cuxo primeiro apelido comece pola letra «T».
  • Lugar: na Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) na sala 3 do 1º andar.
  • Datas das entrevistas: os días 11 e 17 de xullo de 2024, e a hora de inicio de cada unha das xornadas será ás 9.00 horas.
  • Deberán presentarse provistos de DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

Volver