Convocado o proceso selectivo, mediante concurso de méritos, para a categoría de Facultativo/a especialista de atención primaria

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria.

Prazas: 106 prazas, das que 73 son de acceso libre, 6 de discapacidade e 27 de promoción interna.

No Anexo I da Resolución pódense ver a relación de prazas ofertadas.

Titulación: médico/a especialista en medicina familiar e comunitaria ou certificación habilitadora prevista no artigo 3 do Real decreto 853/1993, do 4 de xuño, sobre exercicio das funcións de médico de medicina xeral no Sistema nacional de saúde.

Prazo de acreditación dos requisitos de participación:

Os requisitos de participación deberán ser acreditados polo/a aspirante dentro do prazo de presentación de solicitudes, EXCEPTO o relativo á titulación de acceso,  do que se admitirá a súa acreditación ata o último día do prazo de reclamación contra a lista provisional de admitidos/excluídos do proceso.

Méritos:

Valoraranse os méritos causados ata o día inmediatamente anterior, incluído, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Estes méritos deberán estar rexistrados no FIDES e acreditados documentalmente o último día do prazo de
presentación de solicitudes.

Prazo de presentación de solicitudes:

Dende o 28 de abril ata o 31 de maio de 2022.

Volver