Convocatoria do concurso- oposición de diversas categorías de personal sanitario de formación profesional

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

Convócase concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior nas especialidades de anatomía patolóxica e citoloxía, dietética, documentación sanitaria, e laboratorio de diagnóstico clínico.

As persoas interesadas poderán participar neste proceso selectivo por algún dos seguintes sistemas de acceso: acceso libre, acceso de persoas con discapacidade e promoción interna, segundo a distribución que figura no anexo I.

As solicitudes de participación no concurso-oposición dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de inscrición e poderán presentarse por rexistro electrónico, de forma presencial no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (do 1 ao 31 de maio).

Prazas e titulación

Categoría

Subgrupo

Acceso libre

Promoción interna

Discapacidade

xeral

Total

Titulación

Técnico/a superior en

anatomía patolóxica e citoloxía

C1

4

4

 

8

Título de técnico/a superior en anatomía patolóxica e citodiagnóstico ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional

Técnico/a superior en dietética

C1

7

8

1

16

Técnico/a superior en dietética ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional

Técnico/a superior en documentación sanitaria

C1

5

7

1

13

Técnico/a especialista en documentación sanitaria (formación profesional de segundo grao, rama sanitaria), técnico/a superior en documentación sanitaria (ciclo formativo de grao superior, familia profesional de sanidade) ou técnico/a superior en documentación e administración sanitarias (ciclo formativo de grao superior, familia profesional de sanidade)

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

C1

54

61

6

121

Título de técnico/a superior en laboratorio clínico e biomédico ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional

Volver