Desfrute dos LDs pendentes do ano 2019

  • Formación
  • Permisos e licenzas

Infórmase que a partir da data de hoxe, dada a situación actual da pandemia, procede iniciar a concesión dos días ordinarios de libre disposición (seis), asi como os días adicionais por antigüidade, correspondentes ao ano 2019, naqueles supostos nos que os referidos días de permiso foran denegados por razóns do servizo, debendo proceder ao seu desfrute con carácter xeral antes do 31 de maio. Excepcionalmente por necesidades do servizo, este prazo poderá ser prorrogado ata o 15 de xuño.

Volver