Listado definitivo dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega, e nomeamento do tribunal cualificador na OPE de médico/a de familia de atención primaria

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega, e se nomea o tribunal cualificador do proceso selectivo, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

Declarase, con carácter definitivo, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

Nomease, con efectos da data da presente resolución, os membros do tribunal, titulares e suplentes que xulgarán o proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

De conformidade coa base 6.3 da Resolución do 14 de decembro de 2022, contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 8.2 e 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde a mesma data.

 

Volver

An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.