Normativa básica estatutaria e de función pública

LEI da temporalidade no emprego público. Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. PDF

RDL de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público. Real Decreto-lei 14/2021, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. PDF

Lei de Emprego Público de Galiza. LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. PDF

Estatuto Básico do Empregado Público. Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. PDF

LEI de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Lei 1/2012.do 29 de febreiro. PDF

II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo.Resolución de 22 de marzo de 2018. PDF

LEI de racionalización do sector público autonómico. Lei 14/2013, do 26 de decembro. PDF

Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. PDF

LEI 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas. PDF

ESTATUTARIA

ORDE do 7 de xuño de 2021 pola que se regulan as modalidades dos nomeamentos de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia. PDF

Lei 55/2003, de 16 de decembro, Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. PDF

Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) PDF

Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) PDF

Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) PDF

Lei 44/2003 de Ordenación das Profesións Sanitarias. PDF

Modificación do artigo 22 (BOE 30/09/2020)

SINDICAL

Acordo de dereitos sindicais no ámbito da Administración da Xunta de Galicia. 08/02/2013 PDF

Pacto sindical de 1999 sobre as comisións dos centros sanitarios do SERGAS. PDF

Pacto sindical de 1995 sobre permisos retribuídos, crédito horario e delegados de sección sindical do SERGAS. PDF

LEI 9/1987, de Órganos de Representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das Administracións Públicas. PDF