Normativa COVID-19

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL NA ATENCIÓN PRIMARIA FRONTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORONAVIRUS EN GALICIA NO CASO DE PROFESIONAIS SANITARIOS E SOCIOSANITARIOS. 15 de abril de 2020 PDF
20/01/2022: ACTUALIZACIÓN NA DETECCIÓN E MANEXO DE CASOS DE INFECCIÓN ACTIVA POLO VIRUS SARS-CoV-2 EN ATENCIÓN PRIMARIA E NA ABORDAXE DOS CONTACTOS ESTREITOS. PDF
PLAN ESPECÍFICO PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS ANTE A EXPOSICIÓN LABORAL AO NOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) Versión 16, 22 de abril de 2022. PDF

Ano 2021

Instrución 1/21, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre o segundo proceso de vacinación COVID-19 de persoal en centros sanitarios de Galicia. PDF

Instrución 3/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre administración da 2ª dose so segundo proceso de vacinación COVID-19 de persoal en centros sanitarios de Galicia. PDF

Instrución 4/21, da Xerencia Servizo Galego de Saúde, sobre administración da 1ª dose do terceiro proceso de vacinación COVID-19 de persoal en centros sanitarios de Galicia. PDF

Instrución 5/21 da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre administración da vacina fronte ao SARS-CoV-2 a persoas de 80 anos e máis de idade. PDF

Instrución 6/21 da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre a planificación e organización dun proceso xeneralizado de vacinación COVID-19. PDF

Instrución 7/21, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre a organización dun proceso de vacinación COVID-19 en espazos externos habilitados. PDF

Instrución 12/21, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre criterios para a determinación de recursos humanos no proceso xeneralizado de vacinación COVID-19. PDF

Instrución 16/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, pola que se declaran expresamente sen efectos a Instrución 4/2020, e calquera outra posterior, sobre medidas excepcionais en materia de persoal como consecuencia da epidemia do coronavirus COVID-19. PDF

Instrución 19/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre dose de recordo de vacinación COVID-19 ao persoal do Servizo Galego de Saúde. PDF

Instrución 20/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre medidas en materia de selección temporal, para os/as profesionais en situación de incapacidade temporal provocada pola COVID-19. PDF

Instrución 21/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre a planificación e a designación nas áreas sanitarias dos equipos que traballarán nos novos puntos de cribado poboacional con test rápido de antíxeno en saliva. PDF

Instrución 22/2021, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre incorporación de persoal médico e enfermeiro xubilado, para realizar tarefas dirixidas á loita contra a COVID-19. PDF

Ano 2020

Instrución 4/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre medidas en materia de persoal como consecuencia do novo coronavirus SARS-CoV-2. PDF

 • Selección temporal
 • Permisos e licenzas
 • Teletraballo
 • Xornada de traballo e descansos
 • Mobilidade

Instrución 5/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre outras medidas en materia de persoal como consecuencia do novo Coronavirus SARS-CoV-2. PDF

 • Excedencia por coidado de fillos/as ou familiares
 • Medidas de flexibilización da xornada

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. (DOG 15/03/2020)

 • Interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público.

Instrución 7/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre novas medidas en materia de persoal como consecuencia do novo Coronavirus SARS-CoV-2. PDF

 • Contratación excepcional de persoal facultativo e non facultativo (punto Terceiro da Orde SND/232/2020)
 • Reincorporación de profesionais en situación de xubilación (punto Cuarto da Orde SND/232/2020)
 • Contratación de estudantes dos graos de medicina e enfermería (punto Sexto da Orde SND/232/2020)

Resolución conxunta da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde e a Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda, pola que se establece o procedemento para a cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos, ante o incremento da carga asistencial derivada da atención do SARS-CoV-2. PDF

 • Autorización de uso das listas do SERGAS e de Función Pública con carácter excepcional.
 • Contratación laboral de estudantes do grao de enfermería no último ano de formación.

ORDE do 24 de marzo de 2020 pola que se encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación de determinadas especialidades o exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro/a especialista durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG 25/03/2020)

 • Prórroga da contratación dos residentes en último ano de formación
 • Encomenda das funcións da correspondente especialidade
 • Recoñecemento das retribucións e servizos prestados na especialidade.

ORDE do 26 de marzo de 2020 pola que se autoriza a encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación das restantes especialidades do exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, enfermeiro/a especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG 27/03/2020)

 • Encomenda das funcións da correspondente especialidade ou categoría
 • Recoñecemento das retribucións e servizos prestados na especialidade ou categoría.

Instrución 8/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre as medidas en materia de persoal como consecuencia do Coronavirus SARS-CoV-2, respecto aos profesionais dispensados da prestación de servizos polo exercicio de funcións sindicais. PDF

 • Situación do persoal substituto
 • Efectos da incorporación
 • Carácter da incorporación

Instrución 9/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre medidas excepcionais de reforzo das unidades de coidados intensivos. PDF

Instrución 10/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre novas medidas en materia de persoal (en aplicación Orde SND/299/2020) PDF

 • Novas medidas en materia de persoal (Orde SND/299/2020)
 • Novos modelos de contratos laborais (Anexos I e IV da Instrución 7/2020)

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG 31/03/2020)

 • Bolsas de agarda de emprego temporal ou interino

Instrución 12/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre medidas en materia de selección temporal, para os/as profesionais en situación de incapacidade temporal provocada polo virus COVID-19. PDF

 • Mantemento da vixencia da vinculación temporal

Instrución 13/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, pola que se modifica a instrución 7/2020 en relación coa incorporación de profesionais en situación de xubilación. PDF

 • Modificación da instrución 7/2020 no referente á Seguridade Social das persoas xubiladas e reincorporadas.

Instrución 14/2020 da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre reprogramación funcional preventiva da actividade asistencial. PDF

Instrución 22/2020, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, sobre o proceso de vacinación COVID-19 de persoas residentes de centros sociosanitarios de Galicia e o seu persoal. PDF

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 11/03/2020)

➢ Aillamento/enfermidade asimilada a accidente de traballo.

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 15/03/2020) Texto consolidado a 30/03/2020.

➢ Prórroga da contratación de residentes no último ano de formación.
➢ Medidas de contratación de persoal facultativo e non facultativo.
➢ Medidas de reincorporación de profesionais en situación de xubilación.
➢ Reincorporación de persoal con dispensa pola realización de función sindicais.
➢ Contratación de estudantes de grao de medicina e enfermaría.
➢ Contratación de estudantes doutras titulacións.

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 21/03/2020).

➢ Medidas relativas aos profesionais sanitarios en relación coa atención sanitaria nas residencias de maiores e outros centros sociosanitarios.

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE 25/03/2020)

➢ Recomendacións no caso de indispoñibilidade de demandantes de emprego.

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE 28/03/2020)

➢ Réxime de prestación de servizos
➢ Medidas excepcionais para a contratación ou reincorporación de persoal

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 30/03/2020)

➢ Medidas relativas a profesionais sanitarios en formación

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE 01/04/2020)

➢ Ampliación do prazo para recorrer. (derrogado)
➢ Efectos da compatibilidade da xubilación co nomeamento como persoal estatutario.

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 03/04/2020)

➢ Medidas relativas a profesionais sanitarios en formación
➢ Contratación de titulados de formación profesional
➢ Posta a disposición de Médicos Forenses

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 06/04/2020)

➢ Modificación da Orde SND/295/2020, sobre a voluntariedade da reincoporación das dispensas sindicais.
➢ Posibilidade de volver á dispensa sindical logo de ser incorporado.

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. (BOE 08/04/2020)

➢ Modificación do Real Decreto-lei 6/2020: Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos periodos de aillamento, contaxio ou restrición nas saídas do municipio onde teñan o domicilio das persoas traballadoras.
➢ Modificación do Real Decreto-lei 11/2020: novas consideracións en materia de Seguridade Social das persoas xubiladas reincorporadas.

➢ Vixencia ata o 30 de xuño de 2020.

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 14/04/2020)

➢ Posta a disposición das comunidades autónomas dos centros de diagnóstico clínico.
➢ Requisitos para a realización de probas diagnósticas para a detección do COVID-19.

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE 23/05/2020)

➢ A partir de 1 de xuño, reanúdanse os prazos administrativos.

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. (BOE 27/05/2020)

➢ Consideración como continxencia profesional derivada de accidente de traballo as enfermidades padecidas polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou socio-sanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2 durante o estado de alarma.

➢ Remate do estado de alarma: 21 de xuño de 2020.

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. (BOE 05/08/2020)

➢ Prórroga do artigo 9 do Real Decreto-lei 19/2020, en relación á consideración como continxencia profesional derivada de accidente de traballo as enfermidades padecidas polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou socio-sanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2.

➢ Derogado. (BOE 11/09/2020)

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. (BOE 23/09/2020)

➢ Consideración como continxencia profesional derivada de accidente de traballo ás enfermidades padecidas polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou socio-sanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2 durante o estado de alarma.

➢ Consideración a efectos económicos de continxencia profesional, o aillamento, contaxio e posibles restricións na mobilidade pola COVID-19, salvo que se demostre que o contaxio foi no traballo que será considerado accidente de traballo.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (DOG 31/12/2020)

➢ Nomeamento de personal estatutario de carácter temporal, persoal funcionario interino e contratación de persoal laboral con contratos de duración determinada.