Acordos da Mesa Sectorial de Sanidade

Acordo de melloras nas condicións de traballo e retributivas. Orde do 29 de xuño de 2023. PDF

  • Acta da mesa sectorial do 20 de abril de 2023. PDF

Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Orde do 1 de decembro de 2008. PDF

Acordo polo que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo. Resolución conxunta do 17 de abril de 2007. PDF

Acordo polo que se melloran as condicións de traballo e retributivas do persoal residente en formación. Resolución conxunta do 17 de abril de 2007. PDF

Acta de acordos da comisión de seguimento do 18 de decembro de 2008. PDF

Acordo de mellora retributiva e profesional. 1 de outubro de 2003 PDF

Acordo de Concertación social de 2001. Resolución do 1 de marzo de 2001, pola que se ordena a publicación do acordo de concertación social sobre retribucións e condicións de traballo do persoal sanitario non facultativo e persoal non sanitario do Servicio Galego de Saúde. PDF

Acordo retributivo da atención especializada de institucións sanitarias do Sergas. RESOLUCIÓN conxunta do 26 de xaneiro de 1996,  acordo subscrito pola Administración sanitaria e as centrais sindicais UGT, CSIF e SATSE. PDF

Acordo de mesa sectorial do SERGAS sobre medidas retributivas e de mellora no seo do plan de ordenación de recursos humanos de atención primaria.

  • Acordo do 29 de xuño de 2022. PDF
  • Publicación no DOG o 23 de setembro de 2022. PDF
  • Corrección de erros. DOG 19/10/2022 PDF

Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde. PDF

  • Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria
  • Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en enfermaría dos puntos de atención continuada.
  • Acta de 16 de xuño de 2011, da comisión conxunta de seguimento dos acordos de atención primaria. PDF

Acordo polo que se regulan as condicións de traballo e retributivas do novo modelo de atención primaria, se crean postos de traballo de médicos de familia e diplomados de enfermaría en puntos de atención continuada e se revisan as contías das gardas para o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Resolución conxunta do 27 de maio de 2005. PDF

Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria. PDF

 

ACORDO RELACIÓN ESTATURIA PERSOAL INVESTIGADOR RÍO HORTEGA E JUAN RODÉS
Acordo da Mesa sectorial sobre a futura relación estatutaria do persoal con contratos Río Hortega e Juan Rodés. DOG 25/01/2024
 
PLANS DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Plan de ordenación de recursos humanos de determinados servizos non clínicos da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo. ORDE do 23 de xullo de 2015. PDF

Plan de ordenación de recursos humanos relativo á xubilación, prolongación da permanencia e prórroga no servizo activo do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. ORDE do 5 de decembro de 2013. PDF

Plan de Ordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde. ORDE do 8 de maio de 2012. PDF

Plan de ordenación de recursos humanos do servizo de lavandaría do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. Resolución do 23 de novembro de 2010. PDF

PLAN DE CONTINXENCIAS COVID

Plan de continxencia en materia de recursos humanos COVID-19. Orde de 27 de novembro de 2020. Asinado por CCOO, CSIF e SATSE. PDF

17/02/2021. Instrucións sobre a aplicación de varias medidas do Plan de continxencia COVID-19. PDF

29/11/2021. Acordo da comisión de seguimento de prórroga dos contratos de emerxencia sanitaria. PDF

PLAN ESTABILIDADE

Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas do persoal estatutario. RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017. Asinado por CESM-O´MEGA, CSIF e SATSE. PDF

Criterios reitores das bases de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo de atención especializada do SERGAS. Acordo do 23/12/2009. PDF

Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. PDF

ORDE do 8 de novembro de 2012 de modificación da do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. PDF

Orde do 16 de abril de 2008 pola que se regula o procedemento de recoñecemento de trienios ao persoal estatutario temporal do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 170/2014, do 26 de decembro, polo que se modifica o Decreto 36/2010, do 11 de marzo, polo que se regula o procedemento para o nomeamento do persoal emérito no ámbito sanitario. PDF

DECRETO 97/2012, do 16 de marzo, polo que se modifica o Decreto 36/2010, do 11 de marzo, polo que se regula o procedemento para o nomeamento do persoal emérito no ámbito sanitario. PDF

Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario. PDF

Decreto 36/2010, do 11 de marzo, polo que se regula o procedemento para o nomeamento de persoal emérito no ámbito sanitario. PDF

Corrección de erros.-Decreto 36/2010, do 11 de marzo, polo que se regula o procedemento para o nomeamento do persoal emérito no ámbito sanitario. PDF