Normativa laboral básica

Texto refundido do Estatuto dos Traballadores. RDL 2/2015, do 23 de outubro. PDF

Reforma laboral do ano 2021. Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo. PDF

Reforma laboral do ano 2012. Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. PDF

Recortazo de dereitos do goberno de Rajoy (supresión da paga extra do Nadal, penalización por baixas médicas, incremento do IVE, redución de dereitos por desemprego, perda de dereitos sindicais...). Real Decreto-Lei 20/2012 de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade. PDF

Recortazo de dereitos do goberno Feijoo (adaptación a Galiza do Recortazo de Rajoy, coa supresión da paga extra do Nadal, penalización por baixas médicas,...). LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público. (DOG 09/08/2012). PDF

Regulamento dos despedimentos colectivos (ERE). RD 1483/2012, do 29 de outubro. PDF

Real decreto lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo. PDF

Directiva Europea 2003/88 de ordenación do tempo de traballo. PDF

Lei de Procedemento Laboral. RDL 2/1995, do 7 de abril. PDF

Lei Orgánica de liberdade sindical. Lei 11/1985. PDF

 

IGUALDADE

LEI 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia. PDF

Lei 15/2022, de 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación. BOE PDF

Medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación. Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo. PDF

Texto refundido das disposicións de Galicia en materia de igualdade. DL 2/2015, do 12 de febreiro. PDF

Lei Orgánica para a igualdade das mulleres e dos homes. Lei 3/2007, do 22 de marzo. PDF

Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Lei 2/2007, do 28 de marzo. PDF

SAÚDE LABORAL

Riscos laborais. Lei 31/1995. PDF

Buscador de normativa xeral - Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG

Buscador de normativa específica - Gabinite Técnico de Saúde Laboral da CIG

Acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. Resolución do 29 de decembro de 2010. PDF