Normativa sanitaria

Lei Seguridade Social. Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. PDF

Real Decreto-lei 7/2018, de 27 de xullo, sobre o acceso universal ao Sistema Nacional de Saúde. PDF

Recortes do 2012 no Sistema Nacional de Saúde. Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións. PDF

DECRETO 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas. PDF

DECRETO 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade. PDF.

DECRETO 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde. PDF

ORDENACIÓN SANITARIA GALIZA

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

⇒ LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

⇒ LEI 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. PDF

Lei 7/2003 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA). PDF

Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF

⇒ DECRETO 161/1996, do 25 de abril, polo que se modifican determinados preceptos do Decreto 200/1993, do 29 de xullo. PDF

PROVISIÓN DE PRAZAS

Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas. PDF

Orde do 24 de maio de 2006 pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. PDF

Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. PDF

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección da Consellería de Sanidade, do 7 de xuño de 2021, sobre a provisión de postos de xefatura e coordinación no ámbito da atención primaria. PDF

PRESCRICIÓN ENFERMEIRA

ORDE do 9 de xullo de 2021 pola que se regula e se inicia o procedemento para a acreditación das/dos enfermeiras/os para a indicación, uso e autorización da dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano. DOG do 15/07/2021. PDF

Real Decreto 1302/2018, de 22 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 954/2015, de 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos/as enfermeiros/as. PDF

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

Catálogo homoxéneo de equivalencias das categorías profesionais do persoal estatutario dos servizos de saúde. RD 184/2015, de 13 de marzo. PDF

Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, polo que se regulan as condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos extranxeiros de especialista en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea. PDF

REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de formación sanitaria especializada. PDF

Real Decreto-lei 29/2020, de 29 de setembro, de medidas urxentes en materia de teletraballo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. PDF

DECRETOS CREACIÓN DE CATEGORÍAS

DECRETO 97/2022, do 25 de maio, polo que se regula a categoría de médico/a de admisión e documentación clínica do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 34/2021, do 11 de febreiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal médico de hospitalización a domicilio do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 171/2020, do 1 de outubro, polo que se crea a especialidade en dietética dentro da categoría estatutaria de técnico/a especialista do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. PDF

DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais. PDF

DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo. PDF

Decreto 73/2010, do 29 de abril, polo que se configura e introduce a especialidade en documentación sanitaria na categoría estatutaria de técnico/a especialista do Servizo Galego de Saúde. PDF

DECRETO 9/2010, do 21 de xaneiro, polo que se crea a categoría estatutaria de persoal técnico en farmacia no ámbito do Servizo Galego de Saúde. PDF

Decreto 95/2007, do 3 de maio, polo que se crea a categoría de enfermeiro/a especialista en Saúde Mental. PDF

DECRETO 292/2001, do 8 de novembro, polo que se configura a categoría de médico de admisión e documentación clínica. PDF

DECRETO 290/2001, do 31 de outubro, polo que se crea a categoría de médico de urxencias hospitalarias. PDF

DECRETO 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introducción no Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias da Seguridade Social da categoría de persoal de servicios xerais. PDF